Loading...

ETICKÝ KÓDEX

PREAMBULA

My v klube Mobik sme pripravení riadiť sa vysoko etickými a profesionálnymi hodnotami s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti našich spolupracovníkov, či klientov. Všetko čo robíme, robíme čestne, priateľsky, dynamicky a zodpovedne.

ZMYSEL EXISTENCIE KLUBU MOBIK

Klub Mobik pôsobí na trhu už dlhšiu dobu. Behom nej sme vytvorili pozíciu stabilného, spoľahlivého a inovatívneho klubu. Dobrá povesť, filozofia a výsledky, ktoré máme za sebou sú našou najsilnejšou konkurenčnou výhodou. Uvedomujeme si, že za naším úspechom stojí aj úsilie všetkých spolupracovníkov.

HODNOTY

Ľudskosť
V klube Mobik sa orientujeme na človeka ako takého. Klub Mobik si zakladá na úcte k človeku a rešpektovaniu základných ľudských práv.

Komunikácia
Veríme, že správna komunikácia a individuálny prístup je základom pre spokojnosť nielen pre našich klientov, ale aj spolupracovníkov. Pre klub je veľmi dôležitá spätná väzba a inovácie prichádzajúce zo strany pracovníkov a klientov. Pracovníci sa však zaväzujú, že informácie a know-how získané v klube nezneužijú, či neposkytnú tretím osobám.

Bezpečnosť
Bezpečie je istota a to nielen pre deti, ktorí sú našimi klientami, ale i pre našich spolupracovníkov. Bezpečnosť priestorov je dôležitá pre našich klientov, avšak aj bezpečnosť práce pre pracovníkov, za ktoré sa zaväzujeme ich dodržiavať. Na druhej strane sa pracovníci zaväzujú dodržiavať prostriedky pre ochranu zdravia pri prácii podľa platného predpisu. Preto volíme bezpečnosť ako neoddeliteľnú súčasť podnikania.

Profesionalita
Práve profesionalita našich inštruktoriek je garanciou klubu Mobik. Vzťah klienta s pracovníkom je pre nás kľúčový. Sme tím, ktorý vytvára vhodné prostredie nielen pre našich klientov, ale utužuje i vzťahy medzi nami. Pracovníci sa však týmto zaväzujú, že budú dané pracovné prostriedky využívať v súlade so stanovenými pravidlami a tým dbajú aj na ochranu majetku spoločnosti.

Spravodlivosť
Klub Mobik je aj voči svojim partnerom, klientom a pracovníkom spravodlivý. Vždy dodržiava vzájomne stanovené pravidlá a zaručuje sa splniť zjednané platobné podmienky. Preto klub Mobik považuje za samozrejmosť udržiavanie a rozvíjanie vzťahov výhodných pre obe strany.

Otvorenosť
Klub Mobik je otvorený voči vlastným pracovníkom, či klientom. Vždy im podáva informácie z prvej ruky a nič nezatajuje. Je veľmi dôležité, aby bol klub v dobrom svetle a preto je otvorenosť preňho kľúčovou hodnotou.  Z toho dôvodu klub dbá na pravidelnej informovanosti spolupracovníkov a klientov.

Láska
Práve láska je to čo spája ľudí v klube Mobik a je v jeho každodennom rozvrhu. Preto klub Mobik jedná so svojimi klientami zdvorilo, s úctou a rešpektom. Každý klient je pre nás rovnako dôležitý. Klub plní svoje sľuby a rozvíja dlhodobú spoluprácu.

Neformálnosť 
V klube Mobik dávame prednosť neformálnosti pred oficialitami. Tým, že pracujeme s malými deťmi je veľmi dôležité, vedieť si zvoliť jazyk komunikácie s klientom, aj pracovníkmi. V našom klube je pracovná atmosféra založená na dôvere, partnerstve a tímovom duchu.

Entuziasmus 
Klub Mobik ukazuje svojím nadšením ako motivovať iných k výsledkom. Preto si zakladá na otvorenosti vo vzťahu ku klientom, pracovníkom, ale aj konkurencii. Pri konkurenčnom boji uplatňuje klub taktiku dôrazného, ale čestného správania sa, kedy zásadne nevyužíva nelegálne prostriedky k získavaniu informácií. Preto je klub Mobik otvorený a konkurenciu neberie ako nepriateľa, ale hnací motor pri vlastnom zlepšovaní.

PLATNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU

Etický kódex sa stáva záväzným odo dňa jeho prijatia klubom Mobik. Každému zamestnancovi bude poskytnutý jeden výtlačok etického kódexu a k jeho dodržiavanie jednotliví zamestnanci potvrdia svojím podpisom na určenej listine, ktorá bude v klube archivovaná.

Dodržiavanie etického kódexu sa stáva záväznou podmienkou pre zamestnanie v klube. Pri porušení, alebo nedodržiavaní zásad etického kódexu sa toto chovanie hodnotí ako priestupok a pri obzvlášť závažnom prekročení týchto zásad môže podnik pripustiť až prepustenie pracovníka.

Ak sa pracovník ocitne v situácii, ktorá nie je kódexom upravená, vyhľadá pomoc a radu u svojho nadriadeného.